Поради працівнику

Скорочена тривалість робочого часу

Скорочена тривалість робочого часу означає, що час, протягом якого працівник повинен виконувати трудові обов’язки, скорочується, однак працівник має право на оплату праці в розмірі повної тарифної ставки, повного окладу. Скорочена тривалість робочого часу встановлюється, як правило, законодавством.

Скорочений робочий день  встановлюється для окремих категорій працівників із метою надання додаткового відпочинку й створення умов для посиленої охорони праці. Скорочений робочий день установлюється для працівників:

— віком від 16 до 18 років — 36 годин на тиждень;

— віком від 15 до 16 років (учнів від 14 до 15 років, які пра­цюють під час канікул) не більше ніж 24 години на тиждень;

— зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці — не більше 36 годин на тиждень.

Право на скорочений робочий час мають також працівни­ки, посадові оклади (тарифні ставки) яких у встановлених розмірах виплачуються за таку кількість годин на день:

— учителям І—IV класів — за 4 години викладацької робо­ти на день (24 години на тиждень);

— учителям V—XI класів — за 3 години на день (18 годин на тиждень);

— вихователям шкіл-інтернатів — за 5 годин на день (ЗО годин на тиждень);

— вихователям і вихователям-методистам дошкільних ди­тячих закладів — за 6 годин на день (36 годин на тиждень);

— лікарям і середньому медичному персоналу лікарень, пологових будинків, амбулаторно-поліклінічних               закладів — за 6 годин ЗО хвилин на день;

— лікарям амбулаторно-поліклінічних закладів, зайня­тим винятково амбулаторним прийняттяом хворих, лікарям- стоматологам, зубним лікарям-протезистам — за 5 годин ЗО хвилин на день.

Скорочена тривалість робочого часу встановлюється також для працівників, які успішно навчаються без відриву від ви­робництва в навчальних закладах.