Новини Новини законодавства

Щодо забезпечення рівного доступу людей з інвалідністю до правосуддя

Комітетом Верховної Ради України у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю розглянуто питання щодо забезпечення рівного доступу людей з інвалідністю до правосуддя. Комітетом прийнято рішення, в якому визначено окремі проблемні питання щодо доступності правосуддя для людей з інвалідністю та затверджено відповідні рекомендації з метою покращення ситуації в цій сфері, зокрема в напрямку забезпечення інформаційної та правової доступності правосуддя для людей з інвалідністю.

Представництво й захист в судовому процесі прав та інтересів осіб, які через певні обставини не можуть це роботи самостійно.

Відповідно до Цивільного процесуального кодексу України, суд залучає відповідний орган чи особу, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, якщо дії законного представника суперечать інтересам особи, яку він представляє (стаття 11).

Особа, цивільна дієздатність яких обмежена, можуть особисто здійснювати цивільні процесуальні права та виконувати свої обов’язки в суді у справах, що виникають з відносин, у яких вони особисто беруть участь, якщо інше не встановлено законом. Суд може залучати до участі в таких справах законного представника особи, цивільна дієздатність якої обмежена (стаття 29).

Права та свободи та інтереси недієздатних фізичних осіб захищають у суді відповідно їх опікуни чи інші особи, визнані законом. Права, свободи та інтереси осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, можуть захищати у суді відповідні піклувальники чи інші особи, визнані законом. Суд може залучати до участі в таких справах, особу цивільна дієздатність якої обмежена (стаття 39).

У разі відсутності у сторони чи третьої особи, визнаної недієздатною або обмеженою у цивільній дієздатності, законного представника суд за поданням органу опіки та піклування ухвалою признає опікуна або піклувальника і залучає їх до участі у справі як законних представників (стаття 43).

У випадках, встановлених законом, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, органи державної влади, органи місцевого самоврядування можуть звертатися до суду із заявами про захист прав, свобод та інтересів інших осіб, або державних чи суспільних інтересів та брати участь у цих справах при наданні суду документів, які підтверджують наявність поважних причин, що унеможливлюють самостійне звернення цих осіб до суду для захисту своїх прав, свобод та інтересів (стаття 45).

Відповідно до статті 23 Закону України «Про прокуратуру» прокурор здійснює представництво в суді інтересів громадянина у випадках, якщо така особа неспроможна самостійно захистити свої порушені чи оспорюванні права або реалізувати процесуальні повноваження через недієздатність або обмежену дієздатність, а законні представники або органи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси такої особи, не здійснюють або неналежним чином здійснюють її захист.

Безоплатна правова допомога

Право на безоплатну правову допомогу мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.

Безоплатна правова допомога включає такі види правових послуг:

1) надання правової інформації;

2) надання консультацій і роз’яснень з правових питань;

3) складання заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Звернутися за даною допомогою маєте змогу за адресою: м. Херсон, вул. Р. Люксембург, 7.

Пільги по сплаті судового збору

Відповідно до Закону України «Про судовий збір» від сплати судового збору (тобто збору, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, а також за видачу судами документів і включається то складу судових витрат) звільняються, зокрема:

– позивачі у справах про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також смертю фізичної особи:

– особи, які страждають на психічні розлади, та їх представники у справах щодо спорів, пов’язаних з розглядом питань стосовно захисту прав і законних інтересів особи під час надання психіатричної допомоги;

– інваліди Великої Вітчизняної війни;

– інваліди 1та 2 груп, законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів.

УПСЗН Комсомольської районної у місті Херсоні ради

Джерело: http://kor-rada.gov.ua/shhodo-zabezpechennya-rivnogo-dostupu-lyudej-z-invalidnistyu-do-pravosuddya