Поради з будівництва

Ліцензування будівельної діяльності

Господарська  діяльність  у  будівництві,  пов’язана  із створенням об’єктів архітектури,  підлягає ліцензуванню у порядку, визначеному законодавством, за такими видами:

     1) вишукувальні роботи для будівництва;
     2) розроблення містобудівної документації;
     3) проектування об’єктів архітектури;
     4) будівельні та монтажні роботи;
     5) монтаж інженерних мереж;
     6) будівництво транспортних споруд;
     7) інжинірингова діяльність у сфері будівництва.

Ліцензування будівельної діяльності та контроль за додержанням ліцензійних умов здійснюється Державною архітектурно-будівельною інспекцією та її територіальними органами (далі – орган ліцензування). При органі ліцензування утворюється ліцензійна комісія.

Суб’єкт будівельної діяльності подає або надсилає поштою до органу ліцензування:

–    заяву про видачу ліцензії, в якій повинні міститися відомості про суб’єкта будівельної діяльності – заявника (найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код, контактні телефони – для юридичної особи; прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання), ідентифікаційний код, банківські реквізити, контактні дані – для фізичної особи (підприємця);

–    перелік робіт, пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, які заявник має намір виконати.

До заяви додаються:

–    копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчені нотаріально або органом, який видав документи.

–    за наявності у заявника відокремленого структурного підрозділу, який має намір провадити будівельну діяльність, додаються копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

–    відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове, нормативно-технічне забезпечення, про наявну систему контролю якості виконання робіт.

У разі коли суб’єкт будівельної діяльності подав документи не в повному обсязі або в них виявлено невідповідність вимогам, орган ліцензування повертає їх заявникові разом з відповідним письмовим повідомленням у десятиденний строк з дня надходження заяви про видачу ліцензії.

Після усунення зазначених недоліків заявник може подати заяву повторно. У разі подання ліцензійною комісією висновку про невідповідність поданих суб’єктом будівельної діяльності документів ліцензійним умовам та неспроможність виконувати роботи згідно з поданим переліком орган ліцензування приймає протягом трьох робочих днів з дня отримання висновку рішення про відмову у видачі ліцензії, про що письмово повідомляє заявника.

У ліцензії зазначається:

–    найменування органу ліцензування, що видав ліцензію;
–    вид господарської діяльності, на право провадження якого видається ліцензія;
–    найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи (підприємця);
–    ідентифікаційний код юридичної особи або фізичної особи (підприємця) – платника податків та інших  обов’язкових платежів;
–    місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи (підприємця);
–    дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії;
–    строк дії ліцензії;
–    посада, прізвище та ініціали особи, яка підписала ліцензію;
–    дата видачі ліцензії;
–    інформація про наявність додатка до ліцензії (із зазначенням кількості сторінок) з переліком робіт.

Ліцензія та додаток до неї підписуються керівником органу ліцензування або його заступником та скріплюються печаткою цього органу. Кожному відокремленому структурному підрозділу, який провадитиме будівельну діяльність на підставі виданої суб’єкту будівельної діяльності ліцензії, орган ліцензування видає засвідчені ним копію ліцензії та додатка до неї, про що вноситься запис до журналу реєстрації виданих ліцензій.

Засвідчена органом ліцензування копія ліцензії є документом, що підтверджує право відокремленого структурного підрозділу суб’єкта будівельної діяльності на провадження будівельної діяльності. Строк дії ліцензії становить п’ять років, а для суб’єктів будівельної діяльності, які отримують її вперше, – три роки.